Handelsbetingelser

1.0 Tilbud og aftale


1.1.

Tilbud er bindende for i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.


1.2.

Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af os.


1.3.

CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.


1.4.

Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%


2.0. Pris


2.1.

Alle priser i vores beregner er vist ekskl. Moms. Dog ses det fulde beløb inkl. moms ved udtjekning.


2.2.

Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.


2.2.1.

Har bestilleren anmodet om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm er vi berettiget til at få dette arbejde betalt med vores til enhver tid gældende timetakst.


2.2.2.

Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er vi berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.


2.2.3.

Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.


2.2.4.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.


2.3.

Ud over den tilbudte eller aftale pris, er vi berettiget til at kræve betaling for:


2.3.1.

Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 75 kr. orienterer vi inden arbejdet igangsættes.


2.3.2.

Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.


2.4.

Alle priser er beregnet for levering på den i tilbuddet angivet adresse. Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Vi bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.


2.5.

Ønsker bestilleren - og påtager vi os - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.


3. Levering


3.1.

Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder afsendelsen sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan afsendelsestid aftalt, finder levering sted, når vores arbejde er færdigt.


3.2.

Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af vores leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren er vi forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde leverandøren ved betaling af den af leverandørens beregnede merpris.


3.3.

Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.


3.4.

Vi sender alle pakker med Bring. Der er 1-3 dages leveringstid på alle vores pakker.


3.3.

Leveringsstedet er LaserTryk.dk forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. LaserTryk.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.


4. Betaling


4.1.

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 14 dage efter fakturadato.


4.2.

Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.


4.3.

På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er vi forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.


4.4.

Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.


4.5

Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.4.6

Ved betaling med betalingskort, trækkes beløbet ved afsendelse af ordre.


5. Ejendomsforhold


Samtlige varer fra leverandøren - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer leverandørens ejendom.


6. Ejendomsforhold i detaljer

6.1.

Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.


6.2.

Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.


6.3.

Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.


7. Forsinkelse


Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.


8. Mangler


8.1.

Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.


8.2.

Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.


8.3.

Leverandøren har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.


8.4.
24 måneders reklamationsret - evt. begrænset af holdbarhedsdato - gælder også brugte vare og skaffevare. Man skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter man har konstateret fejlen eller manglen

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.


8.5.

Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.


9. Ansvar


9.1.

I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.


9.2.

Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1.omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.


9.3.

I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 9.4.


9.4.

Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.


9.5.

Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jf. pkt. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret returemballage.


10. Underleverandører


Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


11. Periodiske skrifter


Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.


12. Købeloven


Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.


13. Tvister


13.1.

Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.


13.2.

Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.


13.3.

Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992" §47.


13.4.

Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.


14. E-mail-markedsføring


14.1. Markedsføringsøjemed

Din e-mail adresse kan blive brugt i markedsføringsøjemed.


14.2. part

Din e-mail adresse vil aldrig blive videregivet/solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra leverandørens koncern.


14.3. Interval og relevans

Du modtager kun information fra leverandørens koncern omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.


14.4. Afmelding og spørgsmål

Du kan til enhver tid afmelde dig evt. e-mail serivice på hjemmesiden.


15. Fortrydelse:


15.1

§ 11 Købeloven
11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. 11.2 Ifølge Dansk lovgivning herunder Købeloven, gælder den normale fortrydelsesret på fjorten dage ikke hos os, da alle vore produkter er specielt fremstillet. Læs mere på www.forbrugerraadet.dk


16: Personpolitik:

16.1

Vi benytter os af cookies. Hvert besøg på siden registreres i vores omfattende statistik for at kortlægge hvordan du har fundet os og hvad du har fortaget dig på dit besøg hos os. Ingen af de data vi indsamler er personlige og er udelukkende til at forbedre siden for at hjælpe os med at hjælpe dig til det produkt der passer bedst til dine krav og til den billigste pris. En cookie er en lille tekstfil der bliver lagt på din computer. Den fylder ikke særlig meget og din computer rydder selv op når den kan se du ikke har besøgt os i et stykke tid medmindre du har bedt den om andet. Der kan ikke være virus, reklamer eller andet skadeligt for dig eller din computer i den. Den hjælper dig med at huske kodeord og brugernavn til vores system så du nemmere kan gøre dine indkøb.

16: Personpolitik:

16.2

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Der tages forbehold for tastefejl i prissætning, oplag, farver og formuleringsfejl på hjemmesiden


;